Skip to content
Zatrudnianie Cudzoziemców w 2020 roku
19 lutego, 2020

Zatrudnianie Cudzoziemców w 2020 roku

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także założenia zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski. Szkolenie ma przedstawić sposoby dostosowania praktyk firm zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii i Nepalu do aktualnie obowiązującego prawa.

Omówiony będzie również wątek optymalizacji zatrudniania cudzoziemców w zakresie składek ZUS. Zostanie przedstawiona korzystna praktyka sądowa oraz możliwości oszczędzania.

CENA: 470 zł+ VAT (cena dla członków OKAP)

środa
19 lutego, 2020

Rozpoczęcie

09:00

Zakończenie

16:30
Opole Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59

Korzyści

Zatrudnianie Cudzoziemców w 2020 roku
Regulacje prawne
Zatrudnianie Cudzoziemców w 2020 roku
Dobre praktyki
Zatrudnianie Cudzoziemców w 2020 roku
Możliwości oszczędzania

Program szkolenia

 1. Nostryfikacja zagranicznych dyplomów lekarskich, pielęgniarskich, inżynierskich itp.
  1. Czy jest zawsze wymagana?
  2. Czy świadectwo szkolne uznawane jest na takich samych zasadach jak dyplom akademicki?
  3. Jak wyglądają procedury?
 2. Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawie i zagrożenia dla branży APT i outsourcingu? 
  1. Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zmiany w działaniu agencji pośrednictwa pracy?
  2. Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce -- centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
  3. Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych
  4. Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały? 
  5. Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców. 
 3. Czy jest możliwość odzyskania składek ZUS cudzoziemców – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?
  1. Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
  2. Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
  3. Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?
 4. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Ile godzin w tygodniu/miesiącu 
  2. może pracować cudzoziemiec zatrudniony na podstawie oświadczenia? – interpretacje PIP i MRPiPS
  3. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy - karty pobytu
  3. "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  4. Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  5. Kłopotliwy "stempel" - procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 6. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 7. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Posiadacze Karty Polaka
  3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  4. Studenci studiujący w Polsce
 8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 11. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach - zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 12. Omówienie formularzy urzędowych
 13. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Trener

Zatrudnianie Cudzoziemców w 2020 roku
Michał Nocuń - Kancelaria Chakowski & Ciszek
Michał Nocuń jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymii szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Zapisz się na szkolenie