Skip to content
Techniki rekrutacyjne
November 27, 2019

Techniki rekrutacyjne

 • przygotowanie strategii/ planu efektywnego procesu rekrutacji
 • pogłębienie wiedzy na temat metod docierania do kandydatów
 • zdobycie i rozwój umiejętności oceny kandydatów do pracy z wykorzystaniem właściwych technik rekrutacyjnych
 • wymiana wiedzy i doświadczeńci
środa
November 27, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Opole, Hotel Mercure

Korzyści

 • pozyskanie praktycznej wiedzy, jak zbudować plan efektywnej rekrutacji
 • rozwój umiejętności doboru najefektywniejszych źródeł rekrutacji kandydatów
 • poszerzenie kompetencji w zakresie oceny kandydatów do pracy
 • pozyskanie konkretnych narzędzi wspomagających ocenę kandydata
 • poszerzanie bazy pytań służących diagnozie kwalifikacji, kompetencji i motywacji kandydata
 • wypracowanie katalogu najlepszych praktyk - best practices
Techniki rekrutacyjne
Pozyskiwanie kandydatów
Techniki rekrutacyjne
Techniki rekrutacyjne
Techniki rekrutacyjne
Umiejętności i kompetencje

Program szkolenia

1.Pozyskiwanie kandydatów:

- budowanie strategii efektywnej rekrutacji kandydatów - - zaplanowanie procesu rekrutacji i selekcji

1.1 Dobór źródeł pozyskiwania kandydatów:

 • źródła tradycyjne
 • źródła nowoczesne

2. Dobór technik rekrutacyjnych i ocena kandydatów do pracy:

 • narzędzia oceny kandydatów na etapie preselekcji (m.in. analiza dokumentów, formularze, screening telefoniczny)
 • narzędzia oceny w toku procesu selekcji (m.in. analiza incydentów krytycznych, analiza przydatności kandydata do pracy, matryca WUZI, lista kontrolna zachowań, próbki pracy, referencje, obserwacja)
 • rekrutacja oparta na dowodach

3. Budowanie narzędzi oceny kandydatów

 • katalog pytań obowiązkowych
 • katalog pytań niewskazanych
 • diagnoza motywacji do pracy
 • formułowanie pytań rekrutacyjnych adekwatnych do różnych metod rekrutacji: wywiad telefoniczny video-spotkanie
 • spotkanie bezpośrednie

4. Pułapki selekcyjne

 • błędy w ocenie
 • techniki radzenia sobie z pułapkami

Trener

Techniki rekrutacyjne
Katarzyna Fijałkowska
Headhunter, hR Project Manager, Career Coach, z doświadczeniem w zakresie zarządzania kapitałem ludz kim w wewnętrznych działach personalnych i we własnej Agencji Doradztwa Personalnego. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji kandydatów do pracy, pracowników i klientów Przeprowadziła setki projektów rekrutacyjnych metodą direct i executive search, na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek, głównie w obszarze: Sprzedaży, Marketingu, Logistyki, Finansów, HR Top Management'u. Opracowuje i wdraża w organizacjach metody zarządzania przez kompetencje znacząco wspierające wszystkie procesy zarządzania kapitałem ludzkim. Prowadzi kompleksowe projekty z zastosowaniem Assessment i Development Center dla dużych i średnich firm, a także w sektorze publicznym. Prowadzi warsztaty oraz indywidualne sesje doradcze z zakresu: procesów rekrutacyj nych, metod poszukiwania pracy, budowania własnej ścieżki kariery, pierwszych wyborów zawodowych, zajmuje się zagadnieniami budowania swojego wizerunku na rynku pracy i zasad komunikacji swojej wartości zawodowej. HR -owiec z pasją, od wielu lat prowadzi najtrudniejsze projekty rekrutacyjne. Jej wieczny optymizm i pracowitość są zaraźliwe. W wolnych chwilach pasjonuje się psychologią rozwojową i realizmem magicznym.

Zapisz się na szkolenie