Skip to content
Szkolenie z zakresu delegowania pracowników do innych państw UE
16 września, 2019

Szkolenie z zakresu delegowania pracowników do innych państw UE

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności delegowania obywateli Polski oraz cudzoziemców do pracy za granicą

poniedziałek
16 września, 2019

Rozpoczęcie

10:30

Zakończenie

16:00
Opole

Korzyści

 • wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec, tj. prawo właściwe, czy obowiązki pracodawcy jako płatnika składek i płatnika zaliczki na podatek dochodowy,
 • praktyczne przygotowanie pracodawców w jaki sposób – zgodnie z przepisami prawa – można delegować pracownika (zarówno Polaka, jak i cudzoziemca) do świadczenia pracy w Niemczech,
 • omówienie zmian, które wejdą w życie w 2020 roku wraz z rewizją dyrektywy 96/71/WE, jak również określenie wpływu tych zmian na dotychczasowy sposób prowadzenia działalności.
Szkolenie z zakresu delegowania pracowników do innych państw UE
Delegowanie pracowników
Szkolenie z zakresu delegowania pracowników do innych państw UE
Przepisy i regulacje
Szkolenie z zakresu delegowania pracowników do innych państw UE
Ćwiczenia

Program szkolenia

MODUŁ I – Prawo właściwe dla umowy o pracę

 1. Kiedy do umowy o pracę znajduje zastosowanie prawo niemieckie?
 2. Co to jest zasada korzystności i czy można ją wyłączyć na mocy woli stron?
 3. Do jakich zagadnień prawo niemieckie znajduje zastosowanie?
 4. Czy można umowę zawartą pomiędzy polskim pracodawcą a polskim pracownikiem poddać prawu niemieckiemu?

MODUŁ II – Delegowanie pracowników [będących obywatelami Polski] do Niemiec

 1. Jakie przepisy regulują kwestie związane z delegowaniem pracowników do Niemiec?
 2. Kiedy pracownik jest pracownikiem delegowanym?
 3. Czy delegowanie jest równocześnie podróżą służbową?
 4. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy przed oddelegowaniem pracownika, a jakie w okresie oddelegowania
 5. Czy do pracowników delegowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa niemieckiego, a jeśli tak to w jakich zagadnieniach?
 6. Jakiemu systemowi zabezpieczenia społecznego podlegają pracownicy delegowani?
 7. Formularz A1 – kiedy na podstawie art. 12 rozporządzenia 883/04 a kiedy na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/04?
 8. Według jakich zasad (prawa polskiego czy prawa niemieckiego) odprowadzać podatki od pracownika delegowanego?
 9. Jak na wymóg zapewnienia płacy minimalnej wpływają potrącenia dokonywane przez pracodawcę (np. za zapewnienie zakwaterowania / za dojazd)?
 10. Jak przebiegają kontrole i co jest w ich czasie weryfikowane?
 11. Jakie są sankcje związane z niewłaściwym delegowaniem pracowników i jak są one egzekwowane?

MODUŁ III – Delegowanie pracowników [będących obywatelami państw trzecich / spoza UE] do Niemiec

 1. Czy można delegować cudzoziemca do Niemiec?
 2. Jakie są różnice pomiędzy delegowaniem pracownika będącego obywatelem Polski a delegowaniem pracownika będącego cudzoziemcem spoza Unii Europejskiej?
 3. Ćwiczenia : dokumenty potrzebne dla cudzoziemca , przykłady , wnioski, czas ich uzyskania i koszty
 4. Co to jest wiza „Vander Elst” i czy zawsze trzeba ją uzyskać?
 5. Case: proces uzyskiwania visy van der elst

MODUŁ IV

 1. Rewizja dyrektywy 96/71/WE
 2. Jakie są przyczyny rewizji dyrektywy 96/71/WE?
 3. Omówienie najważniejszych zagadnień, których ma dotyczyć rewizja:
  a. wprowadzenie maksymalnego okresu delegowania,
  b. wprowadzenie zasady równa płaca, za tę samą pracę, w tym samym miejscu, co ma dotyczyć nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również dodatków do wynagrodzenia,
  c. wprowadzenie obowiązku stosowania regulacji wynikających z lokalnych układów zbiorowych pracy.
 4. Jak przygotować się na zmiany wynikające z rewizji dyrektywy 96/71/WE?
 5. Przykłady rozwiązań które możliwe były w delegowaniu przez zmianą przepisów .

Trener

Szkolenie z zakresu delegowania pracowników do innych państw UE
Dominika Latawiec-Chara
Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców, które zdobywała m.in. kierując działem prawa pracy w renomowanej warszawskiej kancelarii. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (n.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej.Zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu prawa pracy obejmującą doradztwo w procesach związanych z przejściem części zakładu pracy, zatrudnianie cudzoziemców oraz sporządzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem w ramach pracy tymczasowej i outsourcingu. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również przeprowadzanie skomplikowanych projektów restrukturyzacji zatrudnienia oraz doradztwo na rzecz pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym negocjacje ze związkami zawodowymi.

Zapisz się na szkolenie