Skip to content
Delegowanie obywateli państw trzecich – dodatkowe wymogi w Austrii, Belgii, Francji, Niderlandach i Niemczech.
18 lutego, 2022

Delegowanie obywateli państw trzecich – dodatkowe wymogi w Austrii, Belgii, Francji, Niderlandach i Niemczech.

Europejski Instytut Mobilności Pracy i Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy zapraszają na stacjonarne warsztaty eksperckie z cyklu Posting Lab w ramach projektu VS/2020/0539.

 

Cz. I Prawo unijne
1. Unijne zasady zatrudniania i delegowania cudzoziemców z państw trzecich.
2. Orzecznictwo TSUE w sprawie delegowania cudzoziemców – przedmiot postępowań i wnioski dla praktyki.
3. Prawo usługodawcy do wykonania usługi na terytorium innego państwa członkowskiego przy pomocy zatrudnionego u siebie personelu.
4. Zatrudnienie cudzoziemca w celu oddelegowania.
5. Delegowanie cudzoziemców w ramach pobytu krótkoterminowego i na okresy przekraczające prawo ruchu bezwizowego.
6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców – wyjątki od koordynacji systemów: DK i UK

Cz. II Prawo krajowe
1. Zezwolenie na pracę, zwolnienie z zezwolenia na pracę, wyjątki od zwolnienia.
2. Obowiązek wizowy, zwolnienie z obowiązku wizowego i wyjątki od zwolnienia.
3. Wiza pobytowa z zezwoleniem na pracę.
4. Ryzyko pracy nielegalnej.
5. Specyficzne wymogi stawiane przez ustawodawstwo krajowe wybranych państw członkowskich i ich ocena pod kątem swobody świadczenia usług. A, DE, BE, F, NL.
6. Legalny pobyt i legalna praca cudzoziemców w Polsce – warunek prawidłowego delegowania. Wpływ styczniowej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na delegowanie cudzoziemców.

piątek
18 lutego, 2022

Rozpoczęcie

11:00

Zakończenie

14:00
Hotel Atrium ul. Krzywa 7 31-149 Kraków

Korzyści

Program szkolenia

10:00 – 11:00 Rejestracja, kawa, Dyskusja nieformalna, wymiana doświadczeń
11:00 – 12:15 Warsztaty – cz I.
12.15 – 13.00 Przerwa, dyskusja i wymiana doświadczeń
13:00 – 14:30 Warsztaty cz II.

Trener

Delegowanie obywateli państw trzecich – dodatkowe wymogi w Austrii, Belgii, Francji, Niderlandach i Niemczech.
Marek Benio
Prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Twórca Pracowni Legalnego Delegowania – mechanizmu transferu wiedzy między środowiskiem nauki, biznesu i administracji. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Nauczyciel akademicki. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Dwukrotny laureat studenckiej nagrody „Mentora” w kategorii Innowator. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.

Zapisz się na szkolenie