Skip to content

“Let’s get green!” Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią egzystencjalne zagrożenie dla Europy i świata. Aby sprostać temu wyzwaniu Europa potrzebuje nowej strategii wzrostu, która przekształci Unię w nowoczesną, efektywnie korzystającą z zasobów i konkurencyjną gospodarkę, w której do 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, w której wzrost gospodarczy nie będzie uzależniony od wykorzystania zasobów i w której żaden obywatel ani region nie będzie zaniedbany.

Projekt „Let's get green!”, realizowany przez Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników FZZMiH z Polski, z udziałem Związku Pracodawców OKAP z Opola, umożliwił rozwój partycypacji pracowniczej w firmach reprezentujących sektor metalowy w całej UE i krajach kandydujących poprzez zwiększenie świadomości i zdolności przedstawicieli pracowników do korzystania z ich praw do informacji, konsultacji i partycypacji w kontekście wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa. Uczestniczyli w nim także związki zawodowe z Chorwacji, Serbii, Portugalii, Hiszpanii i Francji.

Od początku istnienia ruchu robotniczego pracownicy byli zaangażowani w udział w zarządzaniu władzą w przedsiębiorstwach i w postęp, aby mieć coraz większy wpływ na procesy produkcyjne.

Zainteresowanie partycypacją związków zawodowych w zarządzaniu gospodarką i w zakładach pracy jest możliwością, z której nie można zrezygnować i która przynosi korzyści obu stronom.

Osiągnięcie partycypacji związkowej jest osiągnięciem pracowników, pod warunkiem, że wiadomo, iż nie jest ono ostatnie, że prawa do informacji i konsultacji, do partycypacji, muszą służyć do udziału w strategicznych decyzjach przedsiębiorstw, do zdobycia hegemonii, do zwiększenia legitymacji związkowej i w tym sensie partycypacja jest niczym innym, jak zobowiązaniem, które zależy trwale od korelacji sił.

Walka ze zmianami klimatu i degradacją środowiska jest wspólnym wyzwaniem, ale nie wszystkie regiony i państwa członkowskie zaczynają od tego samego punktu wyjścia.  Instrument sprawiedliwej transformacji będzie wspierał regiony, które są w dużym stopniu uzależnione od działalności związanej z emisją dwutlenku węgla. Pomoże on obywatelom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w okresie przejściowym poprzez ułatwienie dostępu do programów przekwalifikowania i możliwości zatrudnienia w nowych sektorach gospodarki.

Niniejszy projekt opiera się na tych pomysłach w celu opracowania inicjatywy, która doprowadzi delegacje uczestniczących państw europejskich do pełnego zaangażowania się w te wyzwania stojące przed Unią.

Zarządzanie projektem obejmowało działania w zakresie przygotowania, upowszechniania, wdrażania, monitorowania i raportowania. Komisja Europejska przedstawiła już Europejski Zielony Ład, czyli mapę drogową mającą na celu uczynienie gospodarki UE zrównoważoną poprzez przekształcenie wyzwań klimatycznych i środowiskowych w szanse we wszystkich obszarach polityki oraz uczynienie tej transformacji sprawiedliwą i integrującą dla wszystkich.

 

Więcej informacji: https://lets-get-green.eu/pl/projekt

 

 

“Let’s get green!” Partycypacja  pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU
“Let’s get green!” Partycypacja  pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU