Skip to content

Czym jest godna praca?

Przystępując do projektu Stepping Up the Implementation of the Decent Work Agenda finansowanego z Funduszy Norweskich, zastanawialiśmy się czym jest właściwie godna praca, co ona oznacza i czy ma coś wspólnego z prawami człowieka.

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy, godną pracę można zdefiniować jako pracę zapewniającą: godziwe dochody, bezpieczne miejsce pracy, dobre perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej; wolność mówienia o problemach w miejscu pracy, organizowania się i uczestniczenia w decyzjach mających wpływ na życie pracowników; równe szanse i traktowanie wszystkich kobiet i mężczyzn.

„Godna praca” i prawa człowieka to pojęcia ściśle ze sobą powiązane, przy czym „godna praca” stanowi centralny element szerszych ram praw człowieka. „Godna praca” to koncepcja promowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i odnosi się do zatrudnienia charakteryzującego się poszanowaniem praw człowieka, godziwymi warunkami pracy oraz możliwościami rozwoju osobistego i integracji społecznej. Oto, jak „godna praca” i prawa człowieka są ze sobą powiązane:

 1. Prawo do pracy: Prawo do pracy jest podstawowym prawem człowieka, a godna praca jest ucieleśnieniem tego prawa. Zapewnia jednostkom dostęp do możliwości zatrudnienia, wolnego od dyskryminacji i z gwarancją godziwych warunków pracy.
 2. Wolność od dyskryminacji: Godna praca obejmuje brak dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na takie czynniki, jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna i inne. Jest to zgodne z zasadami praw człowieka dotyczącymi równości i niedyskryminacji.
 3. Prawo do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy: Godna praca sprzyja godziwym wynagrodzeniom, bezpiecznym i zdrowym warunkom pracy, rozsądnym godzinom pracy i ochronie socjalnej, które stanowią elementy prawa człowieka do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy.
 4. Wolność zrzeszania się: Prawo do tworzenia związków zawodowych, przystępowania do nich i prowadzenia rokowań zbiorowych jest prawem człowieka. Godna praca wspiera to prawo, umożliwiając pracownikom przynależność do związków zawodowych i wypowiadanie się w sprawie warunków pracy.
 5. Prawo do edukacji i szkolenia: Godna praca jest powiązana z prawem do edukacji i szkolenia, ponieważ zapewnia możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Dostęp do edukacji i szkoleń jest prawem człowieka, a godna praca ułatwia ten dostęp.
 6. Zakaz wszystkich form pracy przymusowej i obowiązkowej oraz zakaz pracy dzieci: Godna praca sprzeciwia się wszelkim formom pracy przymusowej i pracy dzieci. Kwestie te stanowią naruszenie praw człowieka, a godna praca ma na celu wyeliminowanie ich z miejsca pracy.
 7. Prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrostan: Godna praca zapewnia pracownikom wynagrodzenie wystarczające do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb oraz potrzeb ich rodzin, co jest zgodne z prawem człowieka do poziomu życia odpowiedniego dla zdrowia i dobre samopoczucie.
 8. Prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym: Prawa człowieka obejmują prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym. Godna praca odgrywa rolę w umożliwieniu jednostkom zaangażowania się w te aspekty życia poprzez zapewnienie stabilnego zatrudnienia i dochodów.
 9. Prawo do prywatności i godności: Godna praca szanuje godność i prywatność pracowników i jest zgodna z zasadami praw człowieka dotyczącymi prywatności i godności osobistej.
 10. Prawo do rozwoju gospodarczego i społecznego: Prawa człowieka obejmują prawo do rozwoju gospodarczego i społecznego. Godna praca przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego jednostek, zapewniając im możliwość znaczącego i trwałego zatrudnienia.

 

Podsumowując, godna praca i prawa człowieka są ze sobą ściśle powiązane, a godna praca służy praktycznej realizacji wielu podstawowych praw człowieka. Promowanie godnej pracy jest niezbędne do stworzenia sprawiedliwego i pełnego szacunku środowiska pracy, które jest zgodne z szerszymi ramami praw człowieka na całym świecie.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”/Realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach program “Dialog Społeczny – Godna Praca”
 

Czym jest godna praca?

Decent work and human rights - definitions

When we joined the "Stepping Up the Implementation of the Decent Work Agenda" project financed by Norwegian Funds, we were wondering what decent work actually is, what it means and whether it has anything to do with human rights.

According to the definition of the International Labor Organization, decent work can be defined as work that guarantees: decent income, a safe workplace, good prospects for personal development and social integration; freedom to talk about problems in the workplace, organize and participate in decisions that affect employees' lives; equal opportunities and treatment for all women and men.

"Decent work" and human rights are closely intertwined concepts, with "decent work" being a central element of the broader framework of human rights. "Decent work" is a concept promoted by the International Labour Organization (ILO) and refers to employment that is characterized by respect for human rights, fair working conditions, and opportunities for personal development and social integration. Here's how "decent work" and human rights relate to each other:

 

 1. Right to Work: The right to work is a fundamental human right, and decent work is an embodiment of this right. It ensures that individuals have access to employment opportunities, free from discrimination and with a guarantee of fair working conditions.
 2. Freedom from Discrimination: Decent work includes the absence of discrimination in the workplace based on factors such as gender, age, ethnicity, sexual orientation, and more. This aligns with the human rights principles of equality and non-discrimination.
 3. Right to Just and Favorable Conditions of Work: Decent work promotes fair wages, safe and healthy working conditions, reasonable working hours, and social protection, which are all elements of the human right to just and favorable conditions of work.
 4. Freedom of Association: The right to form and join trade unions and engage in collective bargaining is a human right. Decent work supports this right by allowing workers to participate in trade unions and have a voice in their working conditions.
 5. Right to Education and Training: Decent work is linked to the right to education and training, as it provides opportunities for personal and professional development. Access to education and training is a human right, and decent work helps facilitate this access.
 6. Freedom from Forced Labor and Child Labor: Decent work opposes all forms of forced labor and child labor. These issues are human rights violations, and decent work strives to eliminate them from the workplace.
 7. Right to a Standard of Living Adequate for Health and Well-being: Decent work ensures that workers earn wages that are adequate to meet their basic needs and those of their families, aligning with the human right to a standard of living adequate for health and well-being.
 8. Right to Participate in Cultural, Social, and Economic Life: Human rights encompass the right to participate in cultural, social, and economic life. Decent work plays a role in enabling individuals to engage in these aspects of life by providing stable employment and income.

 

 1. Right to Privacy and Dignity: Decent work respects the dignity and privacy of workers and is in line with the human rights principles of personal privacy and dignity.
 2. Right to Economic and Social Development: Human rights include the right to economic and social development. Decent work contributes to individuals' economic and social development by providing them with the opportunity for meaningful and sustainable employment.

 

In summary, decent work and human rights are closely interconnected, with decent work serving as a practical realization of many fundamental human rights. Promoting decent work is essential for creating a just and respectful work environment that aligns with the broader framework of human rights globally.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”/Realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach program “Dialog Społeczny – Godna Praca”