Skip to content

Czy cudzoziemcy wyjadą z Polski?

Administracja publiczna nie radzi sobie z obsługą lawinowo rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski – czytamy w ostatnim raporcie opublikowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Jako główne problemy NIK podaje:
– braki kadrowe w urzędach oraz dużą rotację pracowników, co negatywnie wpływa na obsługę cudzoziemców;
– wydłużenie czasu legalizacji pobytu – z 64 do 206 dni;
– brak sprawnej i terminowej obsługi;
– brak opracowanych zasad komunikowania się z klientami będącymi obcokrajowcami;
– brak dokumentu określającego politykę państwa w zakresie kształtowania migracji;
– brak procedur określających obsługę napływających cudzoziemców;
– brak skutecznego nadzoru ze strony MSWiA;
– brak sformalizowanej polityki nadzoru nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
– brak formalnej wiedzy o opuszczeniu przez cudzoziemców terytorium RP;
– niedbale sporządzone Krajowe Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia;
– niewłaściwą obsługę cudzoziemców we wszystkich urzędach wojewódzkich.

Ile wynosi liczba cudzoziemców w Polsce?

Trudno jest jednoznacznie oszacować liczbę cudzoziemców przebywających w Polsce, ponieważ instytucje opracowujące takie dane gromadzą i przedstawiają je w nieco inny sposób.
Generalnie można założyć, że na początku tego roku ponad 372 tys. cudzoziemców posiadało ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu w naszym kraju.

Czy cudzoziemcy wyjadą z Polski?

Dlaczego imigranci są nam potrzebni?

Polskie społeczeństwo szybko się starzeje, obserwujemy niski przyrost naturalny, ponadto wielu rodaków pracuje za granicą. To wszystko sprawia, że już dziś brakuje pracowników (według GUS 145 tys). Specjaliści szacują, że w 2030 roku co piąte stanowisko pracy pozostanie nieobsadzone. Brakować będzie zarówno pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak i tych, którzy mają kwalifikacje podstawowe.

Jakie kroki powinniśmy podjąć?
Do 2050 roku powinno zostać zatrudnionych około 8% cudzoziemców. Tylko wtedy uda nam się utrzymać obecny poziom zatrudnienia.

Czy cudzoziemcy u nas zostaną?
Otwarcie rynków pracy innych państw Europy Zachodniej oraz problemy z wydawaniem dokumentów cudzoziemcom w Polsce mogą przyczynić się do wyhamowania napływu imigrantów do naszego kraju.

Do czego mogą prowadzić opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?

Praca cudzoziemców ma również znaczenie dla funkcjonowania naszego systemu ubezpieczeń społecznych. Im większa liczba legalnie zatrudnionych osób, tym większe wpływy ze składek. Aby jednak tak było, pracodawcy muszą mieć możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pracę mogą skutkować zwiększeniem liczby cudzoziemców pracujących w szarej strefie i co za tym idzie, zmniejszenia wpływów z podatków.

Jak reagują cudzoziemcy?

Nieprawidłowa obsługa klienta, opieszałość, długi czas oczekiwania przełożyły się na skargi składane przez cudzoziemców. Odnotowano ich ponad 1 tysiąc, w tym najwięcej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Liczba skarg cały czas rośnie.

Skargi najczęściej dotyczą:
– nienależytego wypełniania obowiązków przez pracowników;
– braku możliwości rejestracji wizyty w urzędzie;
– niedoręczenia decyzji rozstrzygającej sprawę;
– braku możliwości kontaktu;
– opieszałości urzędników.

Czy cudzoziemcy wyjadą z Polski?

Po przeprowadzonej kontroli zostały przygotowane i spisane odpowiednie wnioski – dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wojewodów.

Artykuł powstał na podstawie raportu:https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html .