Skip to content

27 kwietnia 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

27 kwietnia 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

Jej głównym założeniem jest wdrożenie rozwiązań ułatwiających wjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu lub też wzięcia udziału w wolontariacie. Ustawa jest implementacją dyrektywy Unii Europejskiej, której skutkiem ma być zmotywowanie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw spoza Unii Europejskiej do przyjazdu na jej teren i tym samym do zwiększenia innowacyjności państw Unii Europejskiej.

W tym celu ustawa dopuszcza między innymi możliwość korzystania przez określony czas przez studenta, naukowca lub członka jego rodziny z mobilności na obszarze Unii Europejskiej.

Z punktu widzenia agencji pracy tymczasowej w nadchodzącej nowelizacji wydaje się, że najważniejsza jest zmiana art. 116 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2094, ze zm.). W przepisie tym zostały dodane dwie dodatkowe przesłanki, które mają za zadanie ograniczenie tzw. „turystyki pobytowej”. Do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę od 27 kwietnia 2019 roku dojdzie także, gdy w dniu składania wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia:
1) przebywa on na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół (nowy art. 116 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach);
2) przebywa on na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (nowy art. 116 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach).

Artykuł przygotował Piotr Pałucki.