aktualnosci-baner

KODEKS ETYCZNY

Preambuła

Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy mając świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawodowych w realizacji wyznaczonych sobie celów określił poniższy zbiór zasad etyczno-zawodowych, jakimi kierują się jego członkowie.

OKAP stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości.

Z tego powodu przyjęcie Kodeksu Etycznego przez przedsiębiorstwa tworzące OKAP oraz respektowanie i monitorowanie poczynań członków prowadzić będzie do ciągłej poprawy wizerunku członków Związku.

§ 1

1. Kodeks Etyczny (Kodeks) jest dokumentem wyrażającym wspólne dążenia przedsiębiorstw tworzących Związek w zakresie respektowania norm etycznych.

2.  Każdy członek Związku  dołoży wszelkich starań w zakresie promowania norm etycznych w relacjach ze wszystkimi podmiotami na rynku.

3. Nieprzestrzeganie Kodeksu może być powodem wykluczenia członka ze Związku.


§ 2

Firmy stowarzyszone powinny przestrzegać i działać zgodnie z fundamentalnymi zasadami rzetelności, profesjonalizmu oraz  zdrowej konkurencji.

§ 3

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy oczekuje od swoich członków przestrzegania przepisów prawa, rzetelności w  procesie świadczenia usług oraz szczególnej dbałości o dobre imię Związku.

§ 4

1. Firma, członek Związku, w uczciwy sposób współdziała z konkurencją i nie podważa ich reputacji.2. W kontaktach z konkurencją, pracownicy firm unikać będą sytuacji, które mogą doprowadzić do przekazania poufnych informacji dotyczących firmy.

3. Firmy nie mogą dążyć do osiągnięcia korzyści w sposób nieuczciwy.

4. Członkom nie wolno w sposób rozmyślny lub nierozważny formułować fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących konkurentów i ich firm lub stosowanych przez nich praktyk zawodowych.

5. W relacjach z mediami, członkowie Związku starają się wyrażać swoją opinię w imieniu Związku, a nie własnej firmy.

6. Członkowie powinni stale pogłębiać swą wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu .

7. W sprawach spornych dotyczących członków Związku lub naruszaniu postanowień Kodeksu, Związek  może zastosować następujące czynności:

• upomnienie

• ograniczenie prawa głosu

• wykreślenie z listy członków na określony czas

• całkowite wykreślenie ze Związku

§ 5

1. Kodeks etyczny jest wiążący dla wszystkich członków Związku.

2. Członkowie powinni nie dopuszczać do sytuacji, które mogą powodować konflikty lub pozory konfliktu miedzy interesami reprezentowanego przedsiębiorstwa a interesami innego członka związku .

3. Wykorzystywanie informacji i pozyskanych dzięki członkostwu w związku, a nie podanymi do publicznej wiadomości jest nie zgodne z prawem i zapisami powyższego Kodeksu.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA