KODEKS ETYCZNY

Preambuła

Mamy świadomość kluczowego znaczenia, jakie ma przestrzeganie najwyższych standardów etyczno-zawodowych w działalności zawiązanej z sektorem pośrednictwa pracy i chcemy wypełniać swą statutową misję wobec odczuwalnego braku takich uregulowań w Polsce.

We wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości. Z tego powodu przyjęcie Kodeksu Etycznego przez przedsiębiorstwa tworzące nasz Związek oraz respektowanie i monitorowanie poczynań Członków, prowadzić będzie do ciągłej poprawy wizerunku samych przedsiębiorstw, a także branży, w ramach której operujemy.

§ 1

1. Kodeks Etyczny (Kodeks) jest dokumentem wyrażającym wspólne dążenia przedsiębiorstw tworzących Związek w zakresie respektowania norm etycznych.

2.  Każdy członek Związku  dołoży wszelkich starań w zakresie promowania norm etycznych w relacjach ze wszystkimi podmiotami na rynku.

3. Nieprzestrzeganie Kodeksu może być powodem wykluczenia Członka ze Związku.


§ 2

Firmy stowarzyszone powinny przestrzegać i działać zgodnie z fundamentalnymi zasadami rzetelności, profesjonalizmu oraz  zdrowej konkurencji.

§ 3

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy oczekuje od swoich Członków przestrzegania przepisów prawa, rzetelności w  procesie świadczenia usług oraz szczególnej dbałości o dobre imię Związku.

§ 4

1. Firma, Członek Związku, w uczciwy sposób współdziała z konkurencją i nie podważa ich reputacji.

2. W kontaktach z konkurencją, pracownicy firm unikać będą sytuacji, które mogą doprowadzić do przekazania poufnych informacji dotyczących firmy.

3. Firmy nie mogą dążyć do osiągnięcia korzyści w sposób nieuczciwy.

4. Członkom nie wolno w sposób rozmyślny lub nierozważny formułować fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących konkurentów i ich firm lub stosowanych przez nich praktyk zawodowych.

5. W relacjach z mediami, członkowie Związku starają się wyrażać swoją opinię w imieniu Związku, a nie własnej firmy.

6. Członkowie powinni stale pogłębiać swą wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu .

7. W sprawach spornych dotyczących członków Związku lub naruszaniu postanowień Kodeksu, Związek  może zastosować następujące czynności:

• upomnienie

• ograniczenie prawa głosu

• wykreślenie z listy członków na określony czas

• całkowite wykreślenie ze Związku

§ 5

1. Kodeks etyczny jest wiążący dla wszystkich Członków Związku.

2. Członkowie powinni nie dopuszczać do sytuacji, które mogą powodować konflikty lub pozory konfliktu miedzy interesami reprezentowanego przedsiębiorstwa a interesami innego Członka Związku .

3. Wykorzystywanie informacji pozyskanych dzięki Członkostwu w Związku, a nie podanymi do publicznej wiadomości jest nie zgodne z prawem i zapisami powyższego Kodeksu.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA