Akademia Rekruterów

Konsultanci lub/i specjaliści ds. rekrutacji są grupą zawodową o szczególnym znaczeniu, gdyż to od ich profesjonalizmu zależy skuteczna realizacja polityki zatrudnienia przedsiębiorców a co za tym idzie, podnoszenie skuteczności na rynku pracy. Jest to funkcja o szczególnej odpowiedzialności społecznej zarówno w stosunku do Klientów jak i Kandydatów.

Mając na względzie wyjątkowość tej grupy opracowaliśmy dla niej wyjątkowy cykl szkoleń pt. „Akademia Rekruterów OKAP”, którą realizujemy corocznie od 2014 roku i której celem jest podniesienie poziomu jakości świadczonych usług w zakresie rekrutacji i selekcji przez konsultantów ds. rekrutacji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób pracujących na wyżej wymienionych stanowiskach w agencjach zatrudnienia  dzięki  realizacji specjalistycznego, wielomodułowego  cyklu szkoleniowego, kończącego się  egzaminem.

Dyplom przyznawany przez OKAP jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji Konsultantów na co dzień zajmujących się rekrutacjami na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Dyplomowany  konsultant  OKAP to dla agencji następujące korzyści: 

 • Znacząca poprawa jakości i satysfakcja ze świadczonych usług
 • Potwierdzenie profesjonalizmu firmy i podwyższenie jej konkurencyjności
 • Zwiększenie świadomości prawnej konsultantów
 • Wzmocniony wizerunek firmy
 • Poszerzenie świadomości najlepszych praktyk stosowanych w branży.

Z kolei korzyści z udziału w projekcie dla konsultanta ds. rekrutacji to:

 • Poprawa jakości wykonywanej pracy
 • Możliwość nabycia nowych kompetencji i rozszerzenia już posiadanych np. aktualizacja wiedzy prawnej regulującej proces rekrutacji
 • Możliwość zmiany kompetencji na kwalifikacje, potwierdzenie certyfikatem
 • Podniesienie swojej „konkurencyjności” na rynku pracy i rynku usług rekrutacyjnych
 • Możliwość wymiany doświadczeń z osobami z tej samej branży
 • Możliwość poznania środowiska rekruterów i zdobycia wiedzy na temat najlepszych praktyk

Główny cel Akademii

Podniesienie poziomu jakości świadczonych usług w zakresie rekrutacji międzynarodowej wśród agencji zatrudnienia, działających w Polsce poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji kluczowych pracowników tych firm tj. konsultantów ds. rekrutacji międzynarodowej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie kompetencji zawodowych konsultantów w obszarach jak: rekrutacja, selekcja, prawne aspekty rekrutacji i selekcji, prowadzenie rozmowy z Klientem i analiza potrzeb a także sprzedaż oferty kandydatowi
 • Poznanie najlepszych praktyk funkcjonujących w agencjach pracy zarejestrowanych w Polsce a działających na rzecz Klientów zagranicznych
 • Poprawa jakości usług rekrutacyjnych w agencjach pracy
 • Poprawa bezpieczeństwa prawnego polskich agencji pracy
 • Wzrost konkurencyjności polskich agencji pracy
 • Zwiększenie satysfakcji Klientów agencji pracy (pracodawców i kandydatów do

Program Akademii

Program obejmuje 6 modułów, 6 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych, co w sumie daje 48 godzin. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze:

 1. PRACA TYMCZASOWA W KRAJU
 2. PROCES SELEKCJI KANDYDATÓW –  ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 3. PROFESJONALNA OBSŁUGA  TRUDNEGO  KLIENTA  W AGENCJI ZATRUDNIENIA
 4. TECHNIKI SPRZEDAŻY OFERT PRACY
 5. PRAKTYCZNE ASPEKTY WYBORU I  STOSOWANIA ŹRÓDEŁ  I METOD POZYSKIWANIA  KANDYDATÓW. JAK ZACHĘCIC KANDYDATA DO OFERTY?
 6. ABC PRACY W AGENCJI ZATRUDNIENIA

Szkolenia bezpośrednio po ich zakończeniu oceniane będą  przez uczestników. Na miesiąc przed uczestnicy Akademii będą otrzymywali szczegółowy program szkolenia oraz jego termin. W każdym ze szkoleń będą brały  udział  również osoby nie uczestniczące w Akademii.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Osoba która będzie chciała zdobyć dyplom Akademii Rekruterów OKAP musi spełnić następujące warunki:

 • zatrudnienie w podmiocie członkowskim OKAP-u (opłata za udział w każdym szkoleniu: 150,00 zł netto, osoby zatrudnione w agencjach zatrudnienia spoza Związku: opłata za udział w każdym ze szkoleń wynosi 200,00 zł netto)
 • uczestnictwo we wszystkich  szkoleniach Akademii  (potwierdzenie uczestnictwa wystawiane będzie imiennie przez OKAP)
 •  zdanie pozytywnie egzaminu kończącego

Egzamin i Dyplom Akademii

Egzamin będzie obejmował 30 zagadnień. Podejście do egzaminu będzie związane z kosztem 50,00 netto dla pracownika agencji członkowskiej Związku oraz 100,00 netto dla pracownika agencji spoza Związku. 

Niezdanie egzaminu w pierwszym terminie wiąże się z kolejną opłatą za poprawkowy egzamin, koszt poprawkowego egzaminu wynosi 100,00zł netto. W celu dopuszczenia do egzaminu  należy spełnić wymóg obecności na wszystkich szkoleniach jakie odbyły się w ramach „Akademii rekrutacji i selekcji OKAP”. Egzamin będzie egzaminem pisemnym na którym złoży się  po 5 zagadnień z każdego odbytego szkolenia w formie testu wyboru ABC. Uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi oznacza zdany egzamin co zostanie potwierdzone dyplomem.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA