Członkostwo w OKAP

Członkiem może zostać agencja zatrudnienia wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu, jak również inny podmiot prowadzący działalność związaną z obsługą krajowego lub międzynarodowego rynku pracy.

Członkostwo w OKAP może przyjąć jedną z czterech form:

 1. Członek Związku
 2. Członek Stowarzyszony
 3. Członek Partner
 4. Członek Wspierający

Członkowie otrzymują zaświadczenie potwierdzające Członkostwo wraz z Certyfikatem Jakości OKAP potwierdzającym najwyższe standardy świadczonych usług.

Członkiem Związku może stać się agencja zatrudnienia, która prowadzi działalność co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada jedynie Członek Związku.

Członkiem Stowarzyszonym może stać się agencja zatrudnienia, bez względu na okres prowadzenia tej działalności. Członkowie Stowarzyszeni nie posiadają głosu na Zgromadzeniu Członków Związku. Członek Stowarzyszony może stać się członkiem Związku po upływie okresu 12 miesięcy kalendarzowych od uzyskania statusu Członka Stowarzyszonego, na własny wniosek skierowany do Zarządu. Propozycja skierowana do nowych agencji rozpoczynających działalność na rynku pracy.

Członkiem Partnerem mogą stać się podmioty prowadzące działalność, na rzecz agencji zatrudnienia, bez względu na okres prowadzenia działalności. Członkowie partnerzy nie posiadają głosu podczas Zgromadzenia Członków Związku. Członek partner może stać się Członkiem Związku po upływie okresu 12 miesięcy kalendarzowych od uzyskania statusu Członka partnera, na własny wniosek skierowany do Zarządu. Propozycja skierowana do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą krajowego lub międzynarodowego rynku pracy.

Członkiem Wspierającym mogą stać się przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy nie działają jako agencje zatrudnienia. Swym działaniem wspierają środowisko agencji zatrudnienia i inicjatywy dotyczące zatrudnienia. Członkowie Wspierający nie posiadają prawa głosu podczas Zgromadzenia Członków Związku.

 Wykaz dokumentów akcesyjnych:

 • wniosek o członkostwo
 • upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę w OKAP
 • deklaracja członkostwa
 • deklaracja składki członkowskiej
 • wpis do KRSu lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej – kopia
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach
 • zaświadczenie z ZUS

 

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA